• Utbildning online till BAS P/U – Byggarbetsmiljösamordnare
 • Webbutbildningar i egen takt eller lärarledda
 • BAS P/U-intyg direkt efter avklarad tentamen

 

ID06
BAS P / BAS U - Endast webbtentamen

Denna kurs  riktar sig till dig som redan har den kunskap som krävs eller behöver förnya ditt intyg. Du får endast tillgång till kunskapsprovet som krävs för att få ditt intyg och inget kursmaterial. Beställ enkelt via hemsidan så har du snart ditt intyg snabbt och smidigt. ID06-registrering ingår.

2290 kr ex moms


BAS P / BAS U - Webbkurs och webbtentamen

Denna kurs är vår populäraste produkt. Den ger dig den kunskap som idag är lagstadgad för dig inom byggbranschen som ska agera som BAS. Den ger dig dessutom den ”tyngd” och seriositet som de flesta beställare/byggherrar idag kräver för att få lämna offert. Beställ enkelt via hemsidan så har du snart ditt intyg. ID06-registrering ingår. Pris 2990 kr.

2990 kr ex moms


BAS P / BAS U (2 dagar) Lärarledd Webbkurs

Kursen vänder sig till dig som vill ha en lärarledd utbildning och ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare. Den riktar sig  även till dig som i din yrkesroll har behov av kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats ska hanteras.

Utbildningen ges via videolänk under två dagar och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Pris 8000 kr.

8000 kr ex moms


BAS P / BAS U (1 dag) Lärarledd Webbkurs

Kursen vänder sig till alla som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare och som redan har goda arbetsmiljökunskaper eller som behöver en repetition inom området.

Kursintyg efter avklarad utbildning. Utbildningen ges online under en dag och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Pris 4900 kr

4990 kr ex moms

OFFERT

Är ni flera på företaget som skall gå utbildningen? Behöver ni kontinuerligt utbildningar för era medarbetare? Kontakta oss för samarbete och paketlösningar så tittar vi på ett bra erbjudande för er!


BAS P/U Utbildning – Kursinformation

Kursen BAS-P och BAS-U (Byggarbetsmiljösamordnare) vänder sig till dig som ska samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U). Efter avklarad kurs har du skaffat dig tillräckliga kunskaper för att kunna agera som BAS-P och/eller BAS-U för en säker arbetsmiljö. Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
Utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en byggarbetsmiljösamordnare. Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordnare BAS- U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.


ID06


afa - Godkänd utbildare inom arbetsmiljö

BAS P/U utbildning online – Självstudie

​Kursen är helt online och du får kursinnehållet i en pedagogisk blandning av text, bilder, instruktioner och övningar. Du kan gå kursen när och var du vill, på datorn eller på mobilen.

Kurslängd: Kursen tar cirka 8 timmar att genomföra.
Har du kunskap och erfarenhet sen tidigare kan det gå snabbare.
Du har tillgång till kursen under 3 månader.

Hur går det till?

 • När du beställer kursen (eller webbtentamen) får du en faktura samt ett mejl med inloggningsuppgifter till kursportalen.
 • Du går kursen (eller skriver tentamen) när och var du vill (inom 3 månader) på datorn eller i telefonen.
 • Under hela kursen har du tillgång till våra erfarna ämnesexperter om du har frågor eller funderingar kring de ämnen vi tar upp i kursen.
 • Kursen varvar innehåll med övningar och instuderingsfrågor. Webbtentamen är endast själva frågorna. Svaren på frågorna finner du på arbetsmiljöverkets hemsida.
 • I slutet på kursen finns ett kunskapsprov – en webbtentamen. Efter godkänt prov kan du ladda ner ditt BAS P/U-intyg.
 • Vill du uppdatera ditt ID06-kort med registrering i kompetensdatabasen, se information och instruktioner för ID06 här och meddela oss via info@basutbildarna.se


BAS P/U utbildning online – Lärarledd kurs

Kursen genomförs online på distans med videolänk av en kompetent lärare i byggarbetsmiljö. Utbildningen kan genomföras antingen som en eller två-dagars kurs. En-dagskursen är för dig som tidigare har gått en BAS-utbildning eller har erfarenhet av arbetsmiljöarbete sedan tidigare. Två-dagarskursen riktar sig mer till dig som vill arbeta som BAS P / U och har ingen eller mindre erfarenhet från byggarbetsmiljö. Oavsett kurs du väljer kommer du att få intyg efter avklarat kunskapsprov och möjlighet att intyga dina kompetenser enligt arbetsmiljöverkets regler.

Hur går det till?

 • När du beställer en lärarleddkurs väljer du kursdatum du vill gå kursen
 • Ni får vidare information om inloggning när beställningen är behandlad
 • Kursen genomförs online med videolänk där en lärare genomför undervisningen pedagogiskt.
 • I slutet av kursen genomför ni ett kunskapsprov. När du har klarat det provet kan du ladda ner ditt kursintyg.
 • Vill du uppdatera ditt ID06-kort med registrering i kompetensdatabasen, se information och instruktioner för ID06 här och meddela oss via info@basutbildarna.se


Exempel på lämpliga deltagare för BAS P/U-kurserna

Kursen vänder sig i första hand till dig som vill verka i rollen som byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och/eller BAS-U. Eftersom kursen är väldigt flexibel passar den också bra för dig som vill uppdatera dina kunskaper som BAS P/U eller dig som jobbar nära BAS och vill förstå rollen bättre. Exempel på deltagare vi haft:

 • Blivande BAS-P och BAS-U
 • Projektörer, konsulter, byggledare etc.
 • Entreprenörer med krav på teoretiska kunskaper i BAS P/U från beställaren
 • Platschefer och arbetsledare
 • Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare
 • Alla som vill utveckla sin BAS P/U-kunskap för en säker arbetsmiljö
 • Övriga aktörer i hela byggprocessen, t ex beställare


Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men erfarenhet från projektering alternativt från arbetsledning på byggarbetsplats är ett klart plus.

Syftet med kursen är att ge dig:

 • Kunskap om de nya reglerna
 • Bättre förmåga att skriva tydliga avtal om BAS och underlag till BAS
 • Praktiska arbetssätt för BAS-P och BAS-U
 • Ökad förmåga att organisera upp arbetet
 • Mer kunskap om olika föreskrifter inom området
 • Ökad kunskap om tidiga riskbedömningar under projektering samt riskbedömningar under utförandeskedet
 • Större förmåga att bereda arbetsmoment


Vad betyder BAS P/U och andra vanliga frågor

BAS står för byggarbetsmiljösamordnare och är ett lagkrav från arbetsmiljöverket som krävs för de flesta byggarbetsplatser i syfte att förhindra arbetsplatsolyckor och förbättra arbetsmiljön i byggbranschen.

Vad är BAS P?

BAS P står för byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering. BAS P skall samordna arbetsmiljöarbetet i planeringsfasen och samordna de olika inblandade projektörerna i projekteringen. Samordningen fokuserar främst kring att samordna, granska och identifiera uppkomna arbetsmiljörelaterade problem som framkommer under projekteringen. Dessa identifierade risker som inte kan projekteras bort skall beaktas och planeras för i en arbetsmiljöplan. Denna skall innehålla projektspecifika kvarstående risker och hur dessa bör beaktas och hanteras under produktion och förvaltning. Arbetsmiljöplanen lämnas vid produktionsstart över till BAS U som tar över ansvaret för byggarbetsmiljön under produktion och utförandet av byggprojektet.

Vad är BAS U?

BAS U står för byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet. BAS U skall delta och leda planeringen av de olika entreprenörernas arbeten under produktionen i byggskedet. Samordningen och ansvaret för arbetsmiljön i produktionen kräver oftast ett dagligt engagemang på byggarbetsplatsen beroende på projektets omfattning. Med arbetsmiljöplanen ifrån BAS P som grund anpassar BAS U denna aktivt under projektets gång för att förhindra och minimera alla arbetsmiljörelaterade risker. BAS U arbetsuppgifter består bl.a. i att ta fram skydds och ordningsregler på arbetsplatsen och tillse att dessa efterlevs med kontroller och introduktion av nya entreprenörer på arbetsplatsen, genomföra skyddsronder tillsammans med skyddsombud, kontrollera och säkerställa att endast behöriga personer har tillträde till byggarbetsplatsen med t.ex. ID06 och byggstängsel för att hålla obehöriga borta, genomföra arbetsberedningar vid komplicerade och samordningskrävande arbeten samt att slutföra arbetsmiljödokumentationen vid överlämnande till beställaren.

När behövs BAS P BAS U utbildning?

I alla byggprojekt har arbetsgivarna ett arbetsmiljöansvar för sin egen personal. Det som är unikt med byggprojekt är att även byggherren har ett ansvar att samordna arbetsmiljöarbetet i planering och produktion. Det är ofta många olika aktörer inblandade i ett byggprojekt och byggarbetet kan medföra risker för alla på byggarbetsplatsen, även de som inte är inblandade i det aktuella arbetet. T.ex. lyft med byggkran, transporter, materialhantering och buller. Byggherren skall tillse att rätt kompetens finns för att bedriva byggarbetet på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt. Om byggherren själv inte har denna kunskapen kan man avtala och överlåta ansvaret till BAS P och BAS U. Reglerna för den utbildning som krävs för att axla dessa roller framgår av arbetsmiljöverket regler för ansvar vid byggnads och anläggningsarbete. Vem som helst kan därför inte ta ansvar för arbetsmiljön utan intyg på att man har den kompetens som krävs. För att få ett intyg på att man besitter kunskapen enligt arbetsmiljöverkets regler går man ofta en utbildning som avslutas med ett kunskapsprov där man får verifierat sin kunskap och ett intyg som man kan uppvisa att man är behörig som byggarbetsmiljösamordnare.

Hur länge gäller ett intyg för BAS P/U?

Det finns inget lagkrav som styr hur länge ett intyg gäller däremot finns det lagkrav på vilken kompetens BAS P/U skall ha. Då arbetsmiljöregler kontinuerligt anpassas och uppdateras rekommenderar vi inte att ett intyg är äldre än fem år och att man kontinuerligt håller sig uppdaterad om man är byggarbetsmiljösamordnare. Vissa beställare kräver även att intyget inte är äldre än fem år.

Vad säger lagen om Byggarbetsmiljösamordning?

Enkelt förklarat regleras arbetsmiljöarbetet för allt arbete i Sverige av arbetsmiljölagen som bestäms av riksdagen. Byggbranschen har tyvärr länge varit en olycksdrabbad bransch och är därför ytterligare reglerad med separata paragrafer i arbetsmiljölagen som styr specifikt byggarbetsmiljön. Regeringen har gett Arbetsmiljöverket uppdrag att ge ut arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) som bryter ner lagkraven till tvingande åtgärder men även råd och anvisningar. Det finns många AFS:ar som reglerar byggbranschen som man måste ha kännedom om som arbetsgivare och BAS P/U.

Nedan är några av de viktiga paragrafer som reglerar byggarbetsmiljöarbete:

 • BAS P/U Utses av byggherren enl. 3 kap. 6 § arbetsmiljölagen
 • Krav på utbildning, kompetens och erfarenhet enl. 6 § AFS 1999:3
 • Bas-P:s uppgifter enl. 3 kap. 7 a § arbetsmiljölagen
 • Bas-P:s uppgifter enligt 11-12 b §§ AFS 1999:3
 • Bas-U: roll enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen
 • Bas-U:s roll enligt 13-16 §§ AFS 1999:3