Om skyddsombud – [Frågor och svar]


Dela gärna det här inlägget:

Ett skyddsombud hjälper till att säkerställa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen och att arbetsmiljölagen efterföljs. I denna artikel tittar vi på vad ett skyddsombud faktiskt är och vilket ansvar och skyldigheter ett skyddsombud har. Vi reder också ut flera vanliga frågor kring skyddsombud och vad som gäller.

Att vara skyddsombud är ett ansvarsfullt och betydelsefullt uppdrag och det är viktigt för både arbetstagarna och arbetsgivaren.

Innehåll

Vad är skyddsombud?

Till att börja med klargör vi övergripande vad ett skyddsombud är:

Ett skyddsombud är arbetstagarnas representant på arbetsplatsen för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbetsmiljölagen efterföljs.

Skyddsombud logga
Skyddsombudens logga

Som representant för arbetstagarna har skyddsombudet rättigheter och befogenheter som gör det möjligt att arbeta för en säker och hälsosam arbetsplats och en god arbetsmiljö.

Bland annat har skyddsombudet rätt att ta del av handlingar om arbetsmiljön, delta vid planering av nya lokaler och begära åtgärder för att upprätthålla en bra arbetsmiljö. Skyddsombudet har även rätt att avbryta arbete som utgör en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Arbetsmiljöombud och skyddsombud

Arbetsmiljöombud och skyddsombud är två olika termer för samma sak. Både dessa benämningar kan användas och deras roller är att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöombud och skyddsombud har samma befogenheter och uppgifter enligt Arbetsmiljölagen. Huvudsyftet är att säkerställa att arbetsmiljön på arbetsplatsen är säker och hälsosam för alla anställda. De ska också rapportera till arbetsgivaren om eventuella problem eller risker på arbetsplatsen.

Vilken term som används kan variera beroende på arbetsplatsen och organisationen. Ibland används termen ”skyddsombud” för mindre företag medan ”arbetsmiljöombud” används i större företag med flera arbetsplatser.

Vad gör ett skyddsombud? – Skyddsombudets uppgifter

Skyddsombudet har en viktig roll i att främja en trygg och säker arbetsmiljö på arbetsplatsen och säkerställa att arbetsmiljölagen följs. För att göra detta har skyddsombudet flera uppgifter relaterat arbetsmiljön, bland annat:

 • vara en länk mellan arbetstagarna och arbetsgivaren
 • rapportera till arbetsgivaren om eventuella problem och risker
 • delta vid förändringar i verksamheten
 • delta vid planering av nya lokaler
 • begär åtgärder från arbetsgivaren för att få en god arbetsmiljö
 • avbryter arbeten som leder till eller kan leda till allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa
Skyddsombud på restaurang
Ett skyddsombud har flera viktiga uppgifter för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Deras främsta uppgift är att förebygga olyckor och skador samt att se till att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa på grund av arbetsmiljön. Genom att vara en länk mellan arbetstagarna och arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor spelar skyddsombudet en avgörande roll i att främja en trygg och säker arbetsmiljö.

Skyddsombudet har rätt att ta del av information och delta i planeringen av åtgärder som rör arbetsmiljön. De ska också övervaka att arbetsgivaren följer lagar och regler för arbetsmiljön och kan vid behov påkalla åtgärder om brister upptäcks. Vid tillbud och olyckor på arbetsplatsen är skyddsombudet också delaktig i undersökningar.

Skyddsombudet kan även ha möten med arbetsgivaren och diskutera problem och lösningar för att förbättra arbetsmiljön. Skyddsombudet ska även informera och utbilda de anställda om deras rättigheter och skyldigheter när det gäller arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombudet har också befogenhet att ta upp enskilda arbetstagares klagomål och synpunkter om arbetsmiljön, samt delta i förhandlingar om förändringar som kan påverka arbetsmiljön. De har rätt att genomföra inspektioner på arbetsplatsen och rapportera eventuella brister till arbetsgivaren.

Skyddsombudet är alltså en väldigt viktig resurs för att främja en säker och hälsosam arbetsmiljö och säkerställa att arbetstagarna kan utföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt.

Måste det finnas skyddsombud?

På alla arbetsplatser med minst fem anställda krävs det att det finns ett skyddsombud. 

På ett arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud (arbetsmiljöombud). Skyddsombud ska utses även på ett annat arbetsställe, om arbetsförhållandena kräver det. För skyddsombud bör ersättare utses.

Arbetsmiljölagen 6 kap. 2§

Denna person är av stor betydelse på arbetsplatsen eftersom det är deras ansvar att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda, oavsett om de har en tillfällig eller permanent anställning.

Om arbetsplatsen har fler än 50 anställda måste den ha en skyddskommitté. Skyddskommittén har liknande uppgifter som skyddsombudet, men har en större roll i utvecklingen och genomförandet av åtgärdsprogram för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Denna kommitté består oftast av representanter från både arbetsgivare och anställda, och alla medlemmar i kommittén delar ansvaret för att säkerställa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Vem utser skyddsombud?

Skyddsombud utses vanligen av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation kan skyddsombud utses av arbetstagarna.

Skyddsombud utses av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna.

Arbetsmiljölagen 6 kap. 2§

Hur ofta väljs skyddsombud?

Skyddsombud väljs vanligen på tre år av den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Om det inte finns någon sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud.

Vilka rättigheter har ett skyddsombud?

Skyddsombudet har flera viktiga rättigheter för att kunna utföra sina uppgifter och säkerställa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Skyddsombudet har rätt att:

 • få relevant utbildning för sin roll
 • begära och få information om arbetsmiljön och eventuella risker som finns
 • delta i utredningar och undersökningar som rör arbetsmiljön
 • genomföra egna inspektioner
 • kräva åtgärder för att förbättra brister i arbetsmiljön
 • stoppa farliga arbeten och åtgärder på arbetsplatsen om det finns en omedelbar fara för hälsa eller säkerhet, ett så kallat ”skyddsombudsstopp”
Ett skyddsombud inspekterar arbetsplatsen
Skyddsombudet har rätt att inspektera arbetsplatsen. Vid allvarliga brister där det finns en direkt fara för hälsa eller säkerhet har skyddsombudet rätt att stoppa arbetet, ett så kallat skyddsombudsstopp.

En av de viktigaste rättigheterna är att kunna begära och få information om arbetsmiljön och eventuella risker som finns. Detta inkluderar bland annat information om arbetsutrustning, kemikalier, ventilation och liknande.

Skyddsombudet har också rätt att delta i utredningar och undersökningar som rör arbetsmiljön på arbetsplatsen och har rätt att genomföra egna inspektioner.

Om skyddsombudet upptäcker brister eller risker i arbetsmiljön, har det rätt att kräva åtgärder för att förbättra situationen. Detta kan innebära att du kallar till möten med arbetsgivaren, fackliga representanter eller andra ansvariga på arbetsplatsen för att diskutera åtgärder som behöver vidtas.

Skyddsombudet har även rätt att stoppa farliga arbeten och åtgärder på arbetsplatsen om det finns en omedelbar fara för hälsa eller säkerhet.

Genom att använda sina rättigheter på ett ansvarsfullt sätt kan skyddsombudet bidra till att förbättra arbetsmiljön och göra arbetsplatsen säkrare och hälsosammare för alla som arbetar där!

Rättighet till utbildning för skyddsombud

För att kunna utföra sina uppgifter korrekt och enligt arbetsmiljölagen har skyddsombudet rätt till utbildning inom arbetsmiljö. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att skyddsombuden har rätt utbildning och skall därmed betala för skyddsombudens utbildning och ge dem möjlighet att delta i relevanta kurser och utbildningar.

Vi erbjuder utbildning i SAM & BAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete & Bättre arbetsmiljö).

Det är en utmärkt grundkurs i arbetsmiljöarbete för skyddsombud. Kursen är även lämplig för chefer, arbetsledare och andra som arbetar med arbetsmiljön.

Ytterligare utbildningar och fördjupningskurser för den specifika arbetsplatsen och arbetsuppgifter som utförs på den kan också behövas.

Vidare guide om utbildning för skyddsombud

Du kan läsa mer om utbildningar för skyddsombud i vår artikel och guide om just detta, Skyddsombud utbildning.

Vad är skyddsombudets ansvar och skyldigheter?

Skyddsombud har både ansvar och skyldigheter på arbetsplatsen.

Ansvar

Skyddsombudets huvudsakliga ansvar är att se till att arbetsmiljön är säker och att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen.

Skyddsombudet ska arbeta för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen genom att samarbeta med arbetsgivaren.

Skyldigheter

Skyddsombudet har skyldigheter både gentemot arbetsgivaren och arbetstagarna.

Skyddsombudet är skyldig att informera arbetsgivaren och ge råd om arbetsmiljön och att delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet.

Skyddsombudet ska också informera och utbilda arbetstagarna om arbetsmiljön och deras rättigheter.

Sammanfattningsvis är skyddsombudets ansvar och skyldigheter att arbeta för en säker och hälsosam arbetsmiljö, informera och utbilda arbetstagarna, samt samarbeta med arbetsgivaren för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen.

Skyddsombud och arbetsmiljölagen

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att se till att arbetstagarnas hälsa och säkerhet skyddas på arbetsplatsen.

En del av detta ansvar innebär att se till att skyddsombud utses och genom arbetsmiljölagen har skyddsombudet sina rättigheter.

Lagar och regler

Det är viktigt att både arbetsgivaren och skyddsombudet följer lagen och samarbetar för att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö på arbetsplatsen. Genom att arbeta tillsammans kan de skapa en arbetsplats där alla anställda känner sig trygga och kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

Skyddsombud är specifikt omnämnt på flera ställen i lagtexten, se framförallt:

Arbetsmiljölagen, 6 kap. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m. 

Skyddsombud och facket

Som nämnts ovan så är det vanligaste att den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren också är den som utser skyddsombudet.

Det är också vanligt att skyddsombudet tillhör en facklig organisation, men det måste inte vara så.

Viktigt att veta är också att skyddsombudet företräder alla arbetstagare på arbetsplatsen, vare sig de är med i facket eller inte.

Lista över fackförbund och deras information om skyddsombud

Du kan läsa mer om skyddsombud hos respektive fackförbund och vad de kan erbjuda dig för information, stöd och utbildningar som skyddsombud.

Listan innehåller de flesta och största fackförbunden där vi hittat information om skyddsombud eller arbetsmiljö. En del har viktig information för dig som skyddsombud i just det facket.

Akademikerforbundet SSR skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Akademikerforbundet SSR.

Byggnads skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Byggnads här.

Elektrikerna skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Elektrikerna här.

Finansförbundet skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Finsansförbundet här.

Handels skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Handels här.

Hotell och restaurang skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Hotell och restaurang här.

IF Metall skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i IF Metall här.

Kommunal skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Kommunal här.

Sveriges lärare skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Sveriges lärare här.

Ledarna skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Ledarna här.

Seko skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Seko här.

SRAT skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i SRAT här.

ST skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i ST här.

Sveriges Ingenjörer skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Sveriges Ingenjörer här.

Sveriges Läkarförbund skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Sveriges Läkarförbund här.

Transport skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Transport här.

Unionen skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Unionen här.

Vårdförbundet skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Vårdförbundet här.

Vision skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Vision här.

Sammanfattning

Ett skyddsombud (även kallat arbetsmiljöombud) är arbetstagarnas representant på arbetsplatsen för att säkerställa en god arbetsmiljö och se till att arbetsmiljölagen följs.

Ett skyddsombud har både rättigheter och skyldigheter och har rätt till utbildning i arbetsmiljö för att kunna utföra sitt uppdrag.

Den svenska modellen och arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och tillsammans med sina arbetstagare åstadkommer de en bra arbetsmiljö.

Skyddsombud logga

Tillbaka till innehållsförteckningen >>


Dela gärna det här inlägget: