Vad är BAS P / BAS U? – [Frågor och svar]


Dela gärna det här inlägget:

Här besvarar vi de vanligaste frågorna om BAS P och BAS UByggarbetsmiljösamordnare.

Vi får många frågor om BAS P och BAS U och har du någon fråga som inte besvaras i denna artikel är du välkommen att kontakta oss!

Vad är BAS – byggarbetsmiljösamordnare?

BAS står för byggarbetsmiljösamordnare och det är ett lagkrav från Arbetsmiljöverket att ha byggarbetsmiljösamordnare för byggarbetsplatser, i syfte att förhindra arbetsplatsolyckor och förbättra arbetsmiljön i byggbranschen.

Lagkravet finns uppdelat i BAS P (planering/projektering) och BAS U (utförande).

Vad är BAS P?

BAS P står för byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering.

Det vill säga den som samordnar byggarbetsmiljön under planeringsstadiet, innan själva produktionen.

Vad gör BAS P?

BAS P skall samordna arbetsmiljöarbetet i planeringsfasen och samordna de olika inblandade projektörerna i projekteringen.

Samordningen fokuserar främst kring att samordna, granska och identifiera uppkomna arbetsmiljörelaterade problem som framkommer under projekteringen.

Dessa identifierade risker som inte kan projekteras bort skall beaktas och planeras för i en arbetsmiljöplan. Denna skall innehålla projektspecifika kvarstående risker och hur dessa bör beaktas och hanteras under produktion och förvaltning.

Vad är BAS U?

BAS U står för byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet (produktionen) av arbetet.

Det vill säga den som samordnar byggarbetsmiljön under själva byggnationen, efter att planering och projekteringen är gjord.

Vad gör BAS U?

BAS U skall delta och leda planeringen av de olika entreprenörernas arbeten under produktionen i byggskedet.

Med arbetsmiljöplanen ifrån BAS P som grund anpassar BAS U denna aktivt under projektets gång för att förhindra och minimera alla arbetsmiljörelaterade risker.

BAS U arbetsuppgifter består bland annat i att:
– ta fram skydds- och ordningsregler på arbetsplatsen och tillse att dessa efterlevs med kontroller och introduktion av nya entreprenörer på arbetsplatsen
– genomföra skyddsronder tillsammans med skyddsombud
– kontrollera och säkerställa att endast behöriga personer har tillträde till byggarbetsplatsen med t.ex. ID06 och byggstängsel för att hålla obehöriga borta
– genomföra arbetsberedningar vid komplicerade och samordningskrävande arbeten
– slutföra arbetsmiljödokumentationen vid överlämnande till beställaren

Måste BAS U vara på plats?

Generellt ja, men beroende på projektets omfattning och intensitet går det att avvika kortare perioder under dagen. Men BAS U ska då vara tillgänglig på telefon och kunna komma tillbaka till byggarbetsplatsen med kort varsel. Någon närmre tid BAS U kan vara borta finns inte bestämd, men vi vill säga att BAS U inte bör vara borta från byggarbetsplatsen längre än en timme.

Samordningen och ansvaret för arbetsmiljön i produktionen kräver oftast ett dagligt engagemang på byggarbetsplatsen beroende på projektets omfattning och BAS U närvaro är nödvändig för att säkra arbetsmiljön.

När behövs BAS P/U?

BAS P/U behövs i alla byggprojekt.

Arbetsgivarna har alltid ett arbetsmiljöansvar för sin egen personal och det som är unikt med just byggprojekt är att även byggherren har ett ansvar att samordna arbetsmiljöarbetet i planering och produktion.

Det är ofta många olika aktörer inblandade i ett byggprojekt och byggarbetet kan medföra risker för alla på byggarbetsplatsen, även de som inte är inblandade i det aktuella arbetet. Till exempel lyft med byggkran, transporter, materialhantering och buller.

BAS U - Byggarbetsmiljösamordnare för utförande
BAS U finns på plats och samordnar arbetet under utförandet, det vill säga under själva byggskedet.

Vem kan vara BAS P och BAS U?

Reglerna för den utbildning som krävs för att axla dessa roller framgår av Arbetsmiljöverkets regler för ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete.

Vem som helst kan därför inte ta ansvar för arbetsmiljön utan intyg på att man har den kompetens som krävs. För att få rätt kompetens och intyg på att man besitter kunskapen enligt arbetsmiljöverkets regler går man ofta en BAS P BAS U-utbildning. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov eller annat sätt som verifierar kunskapen. Avlutad kurs ger ett intyg som man kan uppvisa att man är behörig som byggarbetsmiljösamordnare.

Kan BAS P och BAS U vara samma person?

BAS P och BAS U är två separata roller med två olika ansvarsområden. Enligt lagstiftningen finns det inget som säger att det inte kan vara en och samma person, så länge rollerna och uppgifterna hålls separata. Det rekommenderas dock inte att ta på sig båda roller, då de båda innebär en hel del arbetsuppgifter, ansvar och fokusområden.

Kan BAS P och BAS U vara en juridisk person?

BAS P och BAS U kan vara en fysisk- eller juridisk person. Om byggarbetsmiljösamordnaren är en juridisk person är kravet att det framgår tydligt vem som har ansvaret.

Vem utser BAS P och BAS U?

Byggherren skall utse BAS P och BAS U, om inte byggherren själv kan och vill ta någon av dess roller.

Byggherren har ett omfattande helhetsansvar för byggarbetsmiljön och skall tillse att rätt kompetens finns för att bedriva byggarbetet på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt.

Kan det finnas flera BAS P och BAS U på en arbetsplats?

Nej. Det får bara finnas en BAS P och en BAS U åt gången i ett projekt, men det kan finnas handläggare om BAS är en juridisk person.

Vem behöver gå en BAS-P/U utbildning?

I första hand behöver såklart den som skall verka som BAS P eller BAS U gå en BAS P/U-utbildning.

En BAS P/U-utbildning är även lämpligt för den som behöver uppdatera sina kunskaper om BAS P/U eller den som jobbar nära BAS och vill förstå rollen bättre.

Vi erbjuder olika BAS P BAS U-utbildningar online. Vår populäraste kurs är vår självstudiekurs online som inte kräver några förkunskaper, men vi erbjuder även lärarledda utbildningar online genom videomöten.

Se alla våra utbildningar till BAS P BAS U här.

BAS P BAS U-utbildning

Hur länge gäller BAS P/U-intyg?

Då arbetsmiljöregler kontinuerligt anpassas och uppdateras rekommenderar vi att ett intyg inte är äldre än fem år och att man kontinuerligt håller sig uppdaterad om man är byggarbetsmiljösamordnare.

Många beställare kräver även att intyget inte är äldre än fem år och ibland kan ännu färskare intyg krävas.

Det finns dock inget lagkrav som styr hur länge ett BAS P/U-intyg gäller, däremot finns det lagkrav på vilken kompetens BAS P/U skall ha.

Vad säger lagen om byggarbetsmiljösamordning?

Enkelt förklarat regleras arbetsmiljöarbetet för allt arbete i Sverige av arbetsmiljölagen, som bestäms av riksdagen.

Byggbranschen har tyvärr länge varit en olycksdrabbad bransch och är därför särskilt reglerad med separata paragrafer i arbetsmiljölagen som styr specifikt byggarbetsmiljön.

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket uppdrag att ge ut Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) som bryter ner lagkraven till tvingande åtgärder men även råd och anvisningar. Det finns många AFS:er som reglerar byggbranschen som man måste ha kännedom om som arbetsgivare och BAS P/U.

Sammanfattning BAS P och BAS U

Lagkravet om BAS – byggarbetsmiljösamordnare – finns uppdelat i BAS P och BAS U.

BAS P står för byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering medans BAS U står för byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet.

Båda delarna behövs i alla typer av byggprojekt och BAS P och BAS U är två olika roller med olika ansvarsområden, men kan utföras av en och samma person. Dock rekommenderas det inte att en person tar på sig båda rollerna. Det får inte heller finnas mer än en roll per projekt.

Det är byggherren som utser vem som blir BAS P och BAS U och det kan vara en fysisk- eller juridisk person.

Det är viktigt att BAS P/U har den kompetens som krävs och en BAS P/U-utbildning ger både kompetens och ett intyg på detta.

Har du frågor om BAS P/U du undrar över som inte besvarats ovan är du välkommen att kontakta oss!


Dela gärna det här inlägget: