SAM / BAM

Detta är en webbbaserad grundkurs i Systematiskt ArbetsMiljöarbete och Bättre ArbetsMiljö där du studerar självständigt med hjälp av vår utbildningsportal. Du får en förståelse för centrala begrepp, lagar och regler som styr arbetsmiljön och är reglerad av arbetsmiljöverket. Du kommer även att få verktyg, idéer och förslag för att ni skall kunna förbättra eran arbetsmiljö och möta de krav som finns.

1990kr ex moms


BAM Online

Detta är en tvådagars lärarledd online-kurs i Bättre ArbetsMiljö. Vänder sig till alla som har behov av grundläggande arbetsmiljökunskaper och vill ha en lärarledd kurs. Kursintyg efter avklarad utbildning. Se aktuella bokningsdatum vid beställning.

6500 kr ex moms


OFFERT

Är ni flera på företaget som skall gå utbildningen? Behöver ni kontinuerligt utbildningar för era medarbetare? Kontakta oss för samarbete och paketlösningar så tittar vi på ett bra erbjudande för er!

SAM / BAM – Kursinformation

Systematiskt arbetsmiljöarbete och Bättre arbetsmiljö är kursen för dig som vill utveckla dina kunskaper inom och få en förståelse för arbetsmiljöarbetet. Denna kurs ger dig en baskunskap och grundförståelse för arbetsmiljö som begrepp. Du kommer att få verktyg att kolla upp lagar, regler och föreskrifter för att du skall vefa vad som gäller och medverka i att förbättra er arbetsmiljö. Det är en rekommenderad kurs för alla medarbetare oavsett om man har ett arbetsgivaransvar eller inte. För dig som chef eller arbetsledare är det en nödvändig utbildning som sedan skall byggas på med ytterligare branschspecifik utbildning, till exempel BAS P/U-utbildning. Efter avklarad kurs får du ett personligt intyg mejlat till dig.
SAM / BAM utbildning online – Självstudie

Kursen är helt online och du får kursinnehållet i en pedagogisk blandning av text, bilder, instruktioner och övningar. Du kan gå kursen när och var du vill, på datorn eller på mobilen.

Kurslängd: Kursen tar cirka 4 timmar att genomföra.
Har du kunskap och erfarenhet sen tidigare kan det gå snabbare.
Du har tillgång till kursen under 3 månader.

Hur går det till?

  • När du beställer kursen får du en faktura samt ett mail med inloggningsuppgifter till kursportalen.
  • Du går kursen (eller skriver tentamen) när och var du vill (inom 3 månader) på datorn eller i telefonen.
  • Under hela kursen har du tillgång till våra erfarna ämnesexperter om du har frågor eller funderingar kring de ämnen vi tar upp i kursen.
  • Kursen varvar innehåll med övningar och instuderingsfrågor. Webbtentamen är endast själva frågorna. Svaren på frågorna går även att finna på arbetsmiljöverkets hemsida.
  • I slutet på kursen finns ett kunskapsprov – en webbtentamen. Efter godkänt prov kan du ladda ner ditt intyg att du genomfört SAM/BAM-utbildningen.


SAM / BAM utbildning online – Lärarledd kurs

Kursen genomförs online på distans med videolänk av en kompetent lärare. Utbildningen genomförs som en två-dagars kurs. Du kommer att få en grundlig genomgång av arbetsmiljö och många verktyg med dig för att rusta dig för att förbättra eran arbetsmiljö och uppfylla kraven som arbetsmiljölagen ställer. Efter genomförd utbildning får du ett personligt intyg.

Hur går det till?

  • När du beställer en lärarleddkurs väljer du kursdatum du vill gå kursen
  • Ni får vidare information om inloggning när beställningen är behandlad
  • Kursen genomförs online med videolänk där en lärare genomför undervisningen pedagogiskt.
  • Efter genomförd utbildning får du ett personligt intyg.


Exempel på lämpliga deltagare för SAM / BAM kurserna

Alla företag som jobbar systematiskt med arbetsmiljö och tar det på allvar bör tillse att alla sina medarbetare får en grundläggande arbetsmiljöutbildning.
För alla chefer och arbetsledare anser vi att det här borde vara en självklar och obligatorisk utbildning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.


Vad betyder SAM / BAM andra vanliga frågor

SAM är en förkortning av systematiskt arbetsmiljöarbete och BAM står för bättre arbetsmiljö.


Vad är SAM?

SAM står för systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är ett begrepp som ofta används när man pratar om arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket definierar begreppet enligt följande:

”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” – AFS 2001:1 §2

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet och alla medarbetare skall vara delaktiga och medverka i arbetet, även de som inte är skyddsombud eller chefer. Grunden är ofta en arbetsmiljöpolicy som kompletteras med arbetsrutiner, arbetsbeskrivningar och riskanalyser på arbetet och verksamheten. Detta för att motverka arbetsplatsolyckor och ohälsa men även ge en bra arbetsmiljö.


SAM-hjulet
Många refererar ofta till SAM-hjulet som är till för att beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetets olika faser och helhetstänk, vilket ingår i våran utbildning.


Vad är BAM?

BAM betyder bättre arbetsmiljö och är ett ofta använt begrepp när man pratar om arbetsmiljöutbildningar. Här är det mer helheten om vad arbetsmiljö är, hur den regleras i lag och föreskrifter, att reda ut begrepp och att alla ska ha samma förståelse och samsyn angående arbetsmiljöarbetet.

Är SAM / BAM ett krav?

Det är inget lagkrav på vilken utbildning man ska ha som medarbetare men däremot står det i arbetsmiljölagen bland annat att:

”Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet.” – arbetsmiljölagen, kap 6, 1§

“Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.” – arbetsmiljölagen, kap 3, 4§

För att nå det som föreskrivs av arbetsmiljölagen ser vi ingen annan lösning utan att medarbetarna behöver utbildas och företagets arbetsmiljöarbete struktureras och tydliggöras med bland annat arbetsmiljöpolicy, rutiner och arbetsbeskrivningar et.c. Det finns viss samsyn och normer som har arbetats fram av ledande aktörer och företrädare för arbetsmiljöarbetet som tillämpas generellt över alla branscher. Här kan våran SAM / BAM utbildning vara ett första steg på vägen som varje medarbetare borde gå och lägga en grund för ert fortsatta arbete på ert företag.

Hur ofta ska man gå SAM / BAM?

Det finns inget lagkrav på när man behöver gå eller förnya en utbildning. Vi rekommenderar att man håller sig kontinuerligt uppdaterad inom sin branschspecifika verksamhet. Vi rekommenderar även att man förnyar sin SAM / BAM utbildning var femte år och ständigt introducerar nya medarbetare med en utbildning.