Vad innebär SAM-hjulet? – [Förklarat]


Dela gärna det här inlägget:

Vad är egentligen SAM-hjulet? Hur används detta i praktiken och varför just ett hjul? Detta ska vi försöka bena ut i denna artikel.

Vad är SAM-hjulet?

SAM-hjulet är en beskrivande bild om hur man återkommande ska jobba med systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. För att läsa mer om vad systematiskt arbetsmiljö innebär kan ni se vår artikel Vad är SAM?.

Syftet med SAM-hjulet är att så tidigt som möjligt i processen identifiera och hantera eventuella risker som kan uppstå i arbetsmiljön. Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljö kan arbetsgivaren minska risken för arbetsrelaterade skador och sjukdomar och skapa en trygg och säker arbetsplats för alla. Man använder sig av just ett hjul för att symbolisera att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en process som pågår hela tiden, och stegen avlöser varandra återkommande i form av en cirkel utan slut.

Vilka steg ingår i SAM? – SAM-hjulets delar

SAM-hjulet

SAM-hjulet består av fyra olika delar, eller faser. Faserna följer varandra och upprepas sedan kontinuerligt.

Undersökning

Syftet med denna fas är att undersöka vilka arbetsmiljörisker som finns i er verksamhet och planera hur SAM-arbetet ska genomföras.

Detta kan inkludera att utse en, eller flera, ansvariga personer, att sätta upp mål och tidsramar för arbetet, och att utarbeta rutiner för hur riskbedömningar och åtgärder ska genomföras. Undersökningsmetoder bör även anpassas till eran verksamhet. Vanliga metoder är medarbetarsamtal, enkäter, skyddsronder och mätningar.

Här handlar det alltså om att identifiera faror och risker i arbetsmiljön. Det kan inkludera allt från farliga maskiner och kemikalier till dålig ergonomi eller bristande utbildning. Målet är att upptäcka och lista alla potentiella faror som kan påverka hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Riskbedömning

I den andra fasen genomförs riskbedömningar av de faror och risker som identifierats i den föregående undersökande fasen.

Syftet med riskbedömningarna är att på något sätt kategorisera riskerna efter sannolikhet och konsekvens. För att göra detta brukar man man använda en skala där man ger ett värde för sannolikheten att risken inträffar och ett värde för konsekvensen utifall det inträffar. Genom att bedöma riskerna kan man lättare prioritera åtgärder och resurser mot de risker och faror som är allvarligare.

Åtgärder

I den tredje fasen efter att undersökningar och riskbedömningar är gjorda, är det dags att bestämma och utföra åtgärder för att se till att riskerna minskas eller elimineras.

Åtgärderna kan variera mycket beroende på verksamhet och riskbedömning och det kan resultera i allt från att inte göra några åtgärder alls till att helt stänga ner och förbjuda viss verksamhet. Vanliga åtgärder kan vara att utbilda anställda om hur man arbetar på ett säkert sätt, att införa nya arbetsmetoder, införskaffa skyddsutrustning och ibland även omorganisationer.

Målet är att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda.

Kontroll

I den fjärde fasen utvärderar och kontrollerar arbetsgivaren SAM-processen och hur själva resultatet blev. Detta inkluderar att följa upp effekten av åtgärderna som har genomförts, att identifiera områden där ytterligare förbättringar behövs och att justera rutiner och metoder för att förbättra SAM-processen.

Utifrån vad kontrollen ger så börjar sedan processen om igen, tillbaka till första undersökningsfasen. Det är sällan man lyckas åtgärda allt direkt och det finns alltid förbättringspotential. Arbetsplatser och arbetsmiljöer förändras också hela tiden med nya chefer och medabetare, nya rutiner och verktyg och så vidare, vilket gör att arbetsmiljöarbetet måste vara ett kontinuerligt pågående arbete.

SAM & BAM-utbildning

Vi på Basutbildarna erbjuder SAM & BAM-utbildningar som ger dig mer utförlig kunskap om vad SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och BAM (bättre arbetsmiljö) innebär och hur man kan tillämpa SAM-hjulet i praktiken.

Alla har nytta av en utbildning i SAM och det krävs ingen förkunskaper för att gå våra utbildningar. De rekommenderas särskillt till dig som jobbar som chef, arbetsledare, skyddsombud eller har en annan roll som innefattar arbetsmiljöarbete.

Våra kurser följer Arbetsmiljöverkets regler och du får intyg direkt efter avklarad kurs. Vi har också en kundnöjdhetsgaranti som ger dig pengarna tillbaka om du inte skulle vara nöjd.

SAM & BAM-utbildning

Sammanfattning SAM-hjulet

SAM-hjulet är en beskrivande bild om hur man återkommande ska jobba med systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete.

Syftet är att undvika och förebygga ohälsa och olycksfall på arbetet.

Man använder sig av ett hjul för att symbolisera att arbetet är kontinuerligt och hjulet innehåller fyra olika steg som hjälper till och guidar en i arbetet mot en bättre arbetsmiljö.

SAM-hjulet

Vi rekommenderar speciellt chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra roller inom arbetsmiljö att gå vår SAM & BAM-utbildning.

Lycka till med ert arbetsmiljöarbete!


Dela gärna det här inlägget: