Vad är SAM? – Systematiskt arbetsmiljöarbete – [Förklarat]


Dela gärna det här inlägget:

Arbetsmiljöarbetet är inget man gör endast en gång, utan det är ett arbete som pågår hela tiden. Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM – innebär att hela tiden undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att undvika att de anställda skadas, blir sjuka, eller på annat sätt far illa på sin arbetsplats.

Vad är SAM?

SAM står för Systematiskt arbetsmiljöarbete och finns reglerat och beskrivet i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. SAM reglerar ansvaret för arbetsgivaren och arbetet med att motverka och förebygga olycksfall, med målet att ha en tillfredsställande arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket definierar begreppet enligt följande:

”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” – AFS 2001:1 §2.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet och alla medarbetare skall vara delaktiga och medverka i arbetet, även de som inte är skyddsombud eller chefer. Grunden är ofta en arbetsmiljöpolicy som kompletteras med arbetsrutiner, arbetsbeskrivningar och riskanalyser på arbetet och verksamheten. Detta för att motverka arbetsplatsolyckor och ohälsa men även ge en bra arbetsmiljö.

Introduktionsvideo till SAM från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har en kortare video Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete för alla arbetsgivare som du kan se här:

SAM-hjulet

SAM-hjulet är en beskrivande bild om hur man återkommande på ett systematiskt sätt arbetar med arbetsmiljöarbetet.

Alla delarna hänger ihop och varje del behövs. De återkommande aktiviteterna om riskbedömning och arbetsmiljöåtgärder illustreras ofta som ett hjul, som symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter.

Du kan läsa mer om vad SAM-hjulet i vår artikel här.

SAM hjulet

SAM-utbildning

Vi på Basutbildarna erbjuder SAM-utbildning online som ger dig mer utförlig kunskap om vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär samt hur man kan tillämpa det i praktiken. Vår kurs följer Arbetsmiljöverkets regler och du får intyg direkt efter avklarad kurs. Dessutom erbjuder vi pengarna tillbaka om du inte skulle vara nöjd.

Vem som helst är välkommen att gå utbildningen men den rekommenderas starkt till dig som jobbar som chef, arbetsledare, skyddsombud eller annan roll inom arbetsmiljö. Detta för att dessa personer är främst ansvariga för en fungerande arbetsmiljö, men ju fler som har koll på hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska gå till, desto bättre.

Hur hänger SAM & BAM ihop?

SAM är en AFS, det vill säga en föreskrift som Arbetsmiljöverket har publicerat och som ingår i deras författningssamling. SAM kan ses som ett arbetsmiljöledningssystem och ett ledningssystem kan beskrivas som en organisations policy och arbete för att uppnå vissa fastställda mål samt mätkriterier, för att mäta hur väl man har uppnått dessa mål. Ett ledningssystem har olika inriktning beroende på vad det syftar till att uppnå och SAM är då ett ledningssystem för att uppnå en bra arbetsmiljö.

BAM (Bättre arbetsmiljö) är kopplat till SAM på så vis att BAM är namnet på en utbildning med ett fungerande koncept eller samsyn angående arbetsmiljö.

Vad är BAM?

BAM står för bättre arbetsmiljö. BAM är namnet på en utbildning för att tillämpa SAM, för att möta kraven från arbetsmiljölagen och främja en hälsosam och positiv arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Du kan läsa mer om BAM i vår artikel Vad är BAM?.

Sammanfattning SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är ett arbete som pågår hela tiden med syftet att undvika och förhindra att det sker olyckor på arbetsplatsen. För att kunna identifiera dessa risker använder man sig av ett SAM-hjul som beskriver vilka steg som man bör använda sig av för att uppnå bästa resultat.

SAM och BAM hänger ihop på så sätt att BAM är namnet på en utbildning inom SAM, med ett fungerande koncept eller samsyn angående arbetsmiljö.

Lycka till med ert arbetsmiljöarbete!


Dela gärna det här inlägget: