Skyddsombud utbildning – [Guide]


Dela gärna det här inlägget:

Den som är skyddsombud (arbetsmiljöombud) behöver ha den utbildning, kunskap och kompetens som krävs för att kunna verka som skyddsombud. Den som är vald till skyddsombud har därför rätt till relevanta utbildningar inom arbetsmiljö.

I denna artikel går vi igenom vad som gäller för utbildning av skyddsombud och möjliga utbildningar ett skyddsombud bör och kan gå.

Innehåll

Vad är ett skyddsombud?

Först kan vi klargöra vad ett skyddsombud är:

Ett skyddsombud* är arbetstagarnas representant på arbetsplatsen för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbetsmiljölagen efterföljs.

* skyddsombud kallas även arbetsmiljöombud. I denna artikel använder vi genomgående den vanligare benämningen skyddsombud.

Undrar du mer övergripande om skyddsombud och vad som gäller har vi en utförligare artikel med flera frågor och svar om skyddsombud.

Utbildning skyddsombud

Att vara skyddsombud är en viktig roll på arbetsplatsen, och det är viktigt att ha den nödvändiga kunskapen och kompetensen för att kunna utföra uppdraget på bästa sätt. Som skyddsombud behöver man kunna identifiera risker och faror på arbetsplatsen, föreslå åtgärder för att minimera dessa risker och se till och följa upp att arbetsgivaren vidtar de åtgärder som behövs.

För att bli ett skickligt skyddsombud och uppfylla alla skyldigheter som följer med rollen är det viktigt att få en bra utbildning. Det finns många olika utbildningar som kan hjälpa skyddsombudet att utveckla sin kunskap och kompetens, såsom grundläggande utbildningar i arbetsmiljö, fördjupningskurser och specialiserade utbildningar för specifika branscher eller arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombud logga

Som skyddsombud är det viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad om nya riktlinjer och regler som kan påverka arbetsmiljön på arbetsplatsen. Utbildningar kan också vara en bra möjlighet att träffa andra skyddsombud och diskutera utmaningar och bästa praxis för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen.

Genom att delta i en skyddsombudsutbildning får skyddsombudet lära sig att identifiera och bedöma risker på arbetsplatsen, samt att vidta lämpliga åtgärder för att minska dessa risker. Utbildningen ger också en fördjupad kunskap om hur man undersöker och rapporterar olyckor och tillbud, samt hur man genomför inspektioner och skyddsronder.

En viktig del av en skyddsombudsutbildningen är att lära sig hur man kommunicerar och samarbetar med arbetsgivaren och övriga anställda på arbetsplatsen. Det är viktigt att kunna uttrycka sig på ett tydligt sätt och att ha en god förståelse för andras perspektiv och behov.

Vi uppmuntrar alla skyddsombud att ta del av utbildningar och fortbildning för att utveckla sin kunskap och kompetens, och vi stöder er i ert viktiga arbete för att göra arbetsplatsen säker och hälsosam för alla.

Vilken utbildning behöver ett skyddsombud?

Som med alla roller behöver även skyddsombudet rätt kunskap och kompetens för just sitt uppdrag.

Det finns olika skyddsombudsutbildningar från olika aktörer. Alla dessa utbildningar är anpassade för att ge den nödvändiga kunskapen och verktygen skyddsombud behöver för att kunna göra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Utbildningarna varierar i längd och innehåll, men de flesta inkluderar grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och arbetsmiljölagstiftning, samt information om hur man går till väga för att upptäcka och åtgärda arbetsmiljörisker på arbetsplatsen. Utbildningarna kan även omfatta specifika områden beroende på bransch och verksamhet, till exempel ergonomi, psykosocial arbetsmiljö och kemiska hälsorisker.

Som sagt är skyddsombudets uppgift att säkerställa en god arbetsmiljö och en grundläggande utbildning i arbetsmiljö är därför att se som minsta krav på den utbildning ett skyddsombud behöver. Se mer om utbildningar i arbetsmiljö nedan.

Måste skyddsombud gå utbildning?

Ja, skyddsombudet måste ha tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt. Därför är det viktigt att skyddsombud går utbildningar för att lära sig om arbetsmiljölagstiftningen, riskbedömning, arbetsmiljöarbete och andra relevanta områden.

Utbildning ger skyddsombudet de verktyg och kunskaper som behövs för att kunna skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Om vi tittar rent juridiskt är det inte lagstadgat för skyddsombudet att gå en utbildning. Men om skyddsombudet inte är utbildat och kompetent har det inte heller kunskapen som krävs för att utföra sin roll.

Med andra ord måste ett skyddsombud, i praktiken, gå utbildning.

Lagar och regler

Vem ansvarar för utbildning av skyddsombud?

Ett skyddsombud har rätt till relevant utbildning. Detta för att kunna axla den viktiga rollen som skyddsombud innebär.

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och det ligger i arbetsgivarens händer att skyddsombuden har nödvändiga resurser för att utföra sitt uppdrag. Men arbetstagarna skall också se till att skyddsombuden får den utbildning som behövs.

Arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombud får erforderlig utbildning. Lag (2003:365).

Arbetsmiljölagen kap 6 §4

Arbetsgivaren skall betala för skyddsombudens utbildning och ge dem tid och möjlighet att delta i relevanta utbildnignar och kurser. Genom att tillhandahålla dessa utbildningar, själv eller genom annan part, kan arbetsgivaren säkerställa att skyddsombudet har de verktyg som behövs för att garantera arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Arbetsgivaren bär alltså ansvaret för att se till att skyddsombuden har tillräckliga resurser för att utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt och med hjälp av arbetstagarna kan de säkra att de får den utbildning de behöver.

Utbildningar i arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågor är viktiga på alla arbetsplatser och det finns flera olika utbildningar som kan hjälpa företag att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö. De vanligaste är utbildningar i SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete och BAM – Bättre arbetsmiljö.

SAM och BAM går hand i hand och många utbildningar berör mer eller mindre båda dessa. Du kan läsa mer om dessa begrepp i våra respektive artiklar om SAM och BAM.

BAM – Bättre arbetsmiljö – är en väl utbredd utbildning inom arbetsmiljö

SAM-utbildningen fokuserar på att lära ut hur man kan arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Det handlar om att identifiera och bedöma risker, samt att vidta åtgärder för att minimera riskerna. Utbildningen ger kunskap om hur man kan upprätta en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet och hur man kan följa upp planen för att se till att det genomförs på ett effektivt sätt.

BAM-utbildningen har fokus på att skapa en bättre arbetsmiljö genom att öka medvetenheten om hur arbetsmiljön påverkar hälsa och välbefinnande. Denna utbildning kan hjälpa arbetsgivare och anställda att arbeta tillsammans för att förbättra arbetsmiljön. BAM-utbildningen inkluderar till exempel ofta inslag om stresshantering, ergonomi, säkerhet och hygien.

Både SAM och BAM-utbildningar är till stor hjälp för arbetsgivare och skyddsombud för att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Det är viktigt att utbildningarna uppdateras regelbundet för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet är uppdaterat och anpassat efter nya riktlinjer och förändringar. Många arbetsgivare och företag betalar för sina anställdas utbildningar, inklusive skyddsombudens utbildning i SAM och BAM.

SAM & BAM-utbildning för skyddsombud

Vi erbjuder grundläggande SAM & BAM-utbildning som är lämplig för skyddsombud i alla branscher. I den kommer du att lära dig värdefulla färdigheter och kunskaper för att hantera arbetsmiljöuppgifter på ett professionellt sätt.

Våra utbildningar sker online och de flesta väljer att gå vår självstudiekurs, men genom partners erbjuder vi också lärarledda kurser för dem som föredrar det.

Utbildning skyddsombud online

Vår självstudiekurs i SAM & BAM är helt online och ger dig pedagogiskt kursmaterial med text, bilder, instruktioner och övningar som du kan ta på egen hand, när och var du vill, på din dator eller mobiltelefon. Kursen tar cirka 8-16 timmar att genomföra, och du har tillgång till kursinnehållet och kursmaterialet i ett år. När du avslutar kursen gör du ett prov och får ditt personliga utbildningsintyg.

Denna kurs passar för alla som är involverade i arbetsmiljöarbete, oavsett tidigare erfarenhet eller kunskap. Inga förkunskaper krävs, och du har tillgång till erfarna ämnesexperter för att besvara dina frågor eller funderingar under kursen.

Kursen är också en väldigt bra grundkurs för chefer, arbetsledare och alla som arbetar med arbetsmiljöuppgifter. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet, och alla medarbetare ska vara delaktiga och medverka i arbetet för att motverka arbetsplatsolyckor och ge en bra arbetsmiljö.

Lär dig det du behöver veta om systematiskt arbetsmiljöarbete och bättre arbetsmiljö genom att gå vår SAM & BAM-kurs!

Särskilda utbildningar för din arbetsplats och arbetsuppgifterna där

Alla arbetsplatser ser mer eller mindre olika ut och som skyddsombud kan du behöva särskilda utbildningar för just din arbetsplats och de arbetsuppgifter som utförs där.

Förutom grundläggande utbildning i arbetsmiljö kan du till exempel behöva utbildning i ergonomi och psykosocial arbetsmiljö. Kanske ni hanterar livsmedel, kemikalier, farligt gods eller kanske det finns särskilda maskiner, fordon eller annan utrustning du behöver mer kunskap om. Ja, listan kan göras lång.

Skyddsombud utbildning maskin
Skyddsombud kan behöva särskild utbildning och kunskap om till exempel arbetsfordon och maskiner som används på arbetsplatsen. Det gäller även om skyddsombudet inte själv använder dem.

För till exempel medarbetare i entreprenad- och byggbranschen finns det flera olika krav- och arbetsmiljöutbildningar som är relevanta. Byggbranschen är på grund av de många riskerna och olyckorna särskilt reglerat och fallskyddsutbildning, säkra lyft-utbildning och ställningsutbildning kan till exempel vara lämpliga, eller direkt nödvändiga, för ett skyddsombud i byggbranschen.

Både arbetsgivare och facket ska kunna hjälpa dig som skyddsombud med lämpliga utbildningar för just din arbetsplats, men du som skyddsombud kan såklart också föreslå utbildningar du anser att du behöver.

Skyddsombudsutbildningar i olika fackförbund

Olika fackförbund och lokala avdelningar kan erbjuda olika skyddsombudsutbildningar för att stödja sina medlemmar. Dessa utbildningar kan skilja sig åt i innehåll och längd beroende på fackförbundet och dess prioriteringar i sina utbildningar.

En del fackförbund kan till exempel erbjuda korta utbildningar på ett par timmar med fokus på specifika ämnen, medan andra kan ha längre utbildningar som sträcker sig över flera dagar och täcker ett brett spektrum av arbetsmiljörelaterade ämnen.

Här nedan hittar du relevanta länkar till en rad olika fackförbund. En del fackförbund har mer omfattande information online, medan en del har sparsamt med information och istället hänvisar till vidare kontakt.

Vi har listat de vanligare fackförbunden nedan som har information om skyddsombud eller ger kontaktuppgifter för vidare kontakt för dig som är eller funderar på att bli skyddsombud.

Hittar du inte den information du söker är det alltid värt att kontakta din fackförening eller höra med din lokala representant.

Lista över fackförbund och deras information om skyddsombud

Du kan läsa mer om skyddsombud hos respektive fackförbund och vad de kan erbjuda dig för information, stöd och utbildningar som skyddsombud.

Listan innehåller de flesta och största fackförbunden där vi hittat information om skyddsombud eller arbetsmiljö. En del har viktig information för dig som skyddsombud i just det facket.

Akademikerforbundet SSR skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Akademikerforbundet SSR.

Byggnads skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Byggnads här.

Elektrikerna skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Elektrikerna här.

Finansförbundet skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Finsansförbundet här.

Handels skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Handels här.

Hotell och restaurang skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Hotell och restaurang här.

IF Metall skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i IF Metall här.

Kommunal skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Kommunal här.

Sveriges lärare skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Sveriges lärare här.

Ledarna skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Ledarna här.

Seko skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Seko här.

SRAT skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i SRAT här.

ST skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i ST här.

Sveriges Ingenjörer skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Sveriges Ingenjörer här.

Sveriges Läkarförbund skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Sveriges Läkarförbund här.

Transport skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Transport här.

Unionen skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Unionen här.

Vårdförbundet skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Vårdförbundet här.

Vision skyddsombud

Läs mer om skyddsombud i Vision här.

Skyddsombud logga

Dela gärna det här inlägget: