Skip to main content

Fallskyddsutbildning

1,890.00 kr

Fallskyddsutbildning – online

Utbildning för alla som arbetar från höjd där fallhöjden överstiger 2 meter. Med vår fallskyddsutbildning får ni kunskaper att minimera riskerna på arbetsplatsen, välja rätt utrustning och genomföra arbete på höjd korrekt.

Kursbeskrivning

Alla anställda som arbetar på höjd, måste ha tillräckliga kunskaper om hur och vilken typ av utrustning som ska användas. Fallskador innebär stor risk och är en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade dödsfall. För bygg- och anläggningsarbete är det därför krav från Arbetsmiljöverket att arbete på 2 meter eller högre har fallskydd. Om detta ej följs riskeras sanktionsavgifter.

Kursupplägg

Kursen genomförs som självstudiekurs online via vår utbildningsportal. Du har tillgång till kursen 24/7 i 90 dagar för att du ska kunna studera i din takt när du har möjlighet. Kursen avslutas med en tentamen för att kontrollera din kunskap.

Kursen tar ca 4h att genomföra för den som inte har erfarenhet sen tidigare.

Kursmål

Ökad förståelse för när och hur ett personligt fallskydd skall användas, och vikten av att använda det på rätt sätt. Förstå risker vid arbete på hög höjd och hur man arbetar säkert.

Målgrupp

Alla som arbetar på högre höjd än två meter exempelvis på tak, ställning, industri, mast och telestolpe m.m.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Intyg

Direkt efter avklarad kurs och godkänd tentamen har du möjlighet att ladda ner ditt personliga utbildningsintyg.

Antal

Product description

Fallskyddsutbildning – Kursinformation

Utbildning för alla som arbetar från höjd där fallhöjden överstiger 2 meter. Alla anställda som arbetar på höjd, måste ha tillräckliga kunskaper om hur och vilken typ av utrustning som ska användas. Fallskador innebär stor risk och är en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade dödsfall. För bygg- och anläggningsarbete är det därför krav från Arbetsmiljöverket att arbete på 2 meter eller högre har fallskydd. Om detta ej följs riskeras sanktionsavgifter.

Med vår fallskyddsutbildning får ni kunskaper att minimera riskerna på arbetsplatsen, välja rätt utrustning och genomföra arbete på hög höjd korrekt.

Fallskyddsutbildning online – Självstudie

​Kursen är helt online och du får kursinnehållet i en pedagogisk blandning av text, bilder, instruktioner och övningar. Du kan gå kursen när och var du vill, på datorn eller på mobilen.
Kursen tar cirka 4 timmar att genomföra. Du har tillgång till kursen under 3 månader.​

Hur går det till?

  • När du beställer kursen (eller webbtentamen) får du en faktura samt ett mail med inloggningsuppgifter. till kursportalen.
  • Du går kursen (eller skriver tentamen) när och var du vill (inom 3 månader) på datorn eller i telefonen.
  • Under hela kursen har du tillgång till våra erfarna ämnesexperter om du har frågor eller funderingar kring de ämnen vi tar upp i kursen.
  • I slutet på kursen finns ett kunskapsprov. När du har klarat det provet kan du ladda ner ditt kursintyg.

 

Exempel på lämpliga deltagare för Fallskyddsutbildning.

Alla arbetstagare som jobbar på hög höjd (2m) eller där särskild risk för fall förekommer.
Alla chefer och arbetsledare som behöver planera och hantera arbete på hög höjd.
Beställare som behöver ha kunskap om vilka regler och förutsättningar man behöver planera för när det gäller arbete på hög höjd (2m).

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Vanliga frågor om fallskydd:

Nedan besvarar några av de vanliga frågorna om fallskydd. Mer information och svar på frågor får du såklart i vår kurs.

Vad är fallskyddsutbildning?

Fallskyddsutbildning är för alla som arbetar på hög höjd (2m) eller där risk för fall till lägre nivå förekommer. Fall från hög höjd är en av de vanligaste arbetsplatsolyckorna i byggbranschen och leder ofta till allvarliga personskador. I utbildningen ingår kännedom om arbetsmiljöregler (AFS) och lagar, riskmedvetenhet, orientering om vanliga hjälpmedel och skyddsutrustning för arbeten på hög höjd. Utbildningen skall innehålla allt som krävs för att kunna arbeta riskmedvetet och säkert på hög höjd.

Hur länge gäller fallskyddsutbildning?

Det finns inget lagkrav på hur länge en fallskyddsutbildning gäller men arbetsgivaren är skyldig enligt arbetsmiljölagen att informera och utbilda sin personal om de risker som finns på arbetsplatsen. Vi rekommenderar att man förnyar sitt intyg vart tredje år. En introduktion av nya medarbetare med våran utbildning och att man håller sig uppdaterad och trygg med den fallskyddsutrustning man använder ser vi som en självklarhet.

Måste man ha fallskyddsutbildning?

Arbetsgivaren är skyldig att utbilda sin personal i de risker som finns på arbetsplatsen. Om något arbete skall bedrivas på hög höjd (2m) skall den berörda personal utbildas på både den aktuella utrustningen och riskerna med arbeten på hög höjd. Det står inte uttryckligen hur denna utbildning skall gå till. Muntliga överenskommelser och utbildningar är svåra att bevisa juridiskt och därför rekommenderar vi att alla medarbetare har utbildningsintyg för de riskfyllda arbete som är aktuellt för verksamheten. Detta är en lika stor trygghet för medarbetaren som för arbetsgivaren.

När ska man använda fallskyddsutrustning?

Vid allt arbete på hög höjd (2m) skall fallskyddsutrustning användas. I fallskyddsutrustning ingår t.ex. skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar, ställningar eller personlig sele. Beroende på de aktuella förutsättningar på arbetsplatsen skall det framgå av riskanalyser, arbetsberedningar och arbetsmiljöplanen vilken utrustning som skall användas var och när.

Fallskydd vid arbete med byggställningar

En arbetsgrupp som måste använda fallskydd är ställningsmontörer och andra som arbetar med, uppför, ändrar eller nedmonterar byggnadsställningar. För arbete med ställningar över 2 meter krävs även ställningsutbildning och vi erbjuder kursen Allmän ställningsutbildning 2-9 meter för dig som leder eller arbetar med ställningar.

Vad säger lagen om fallskyddsutbildning?

Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter gällande förhindrande av fallolyckor nämns på många ställen i lagstiftningen. Det finns även speciella föreskrifter utgivna som reglerar arbeten på hög höjd och skydd mot skada genom fall.

“Betryggande skyddsåtgärder ska vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande.”
– Arbetsmiljölagen, 2 kap, 4§, andra stycket

“Arbete skall planeras, ordnas och bedrivas så att olycka genom fall förebyggs.”
– AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall

 

När ska man använda personligt fallskyddssystem?

När man inte kan uppnå säkerheten med hjälp av andra hjälpmedel eller skyddsutrustning får man använda personligt fallskyddssystem (sele). Detta kan även behövs när man förflyttar sig till eller mellan arbetsställen där säkerheten inte kan uppfyllas för att sedan tas av när man når en säker plats. I första hand skall alltid andra lösningar användas om det inte är uppenbart orimligt beroende på de lokala förutsättningarna och projektets art.

“Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, ska personlig skyddsutrustning användas. Denna ska tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg.”
– Arbetsmiljölagen, 2 kap, 7§

 

Vad räknas som höghöjdsarbete?

Allt arbete som utförs på över 2m. Vid höghöjdsarbete skall alltid en arbetsmiljöplan finnas som beskriver hur man hanterar dessa risker på arbetsplatsen enligt AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbeten.

Vad är fall till lägre nivå?

Det är när man ramla från en högre nivå till en lägre nivå oavsett höjdskillnad. Denna höjden kan vara under 2m och omfattas därför inte av reglerna vid arbete om hög höjd (över 2m). Däremot skall fallrisker till lägre nivåer förebyggas och därför måste dessa risker beaktas och hanteras annars kan sanktionsavgifter dömas ut av arbetsmiljöverket.

Får man jobba ensam på hög höjd?

Arbeten med fallrisker är normalt olämpliga att utföra som ensam­arbete. Används personlig fallskyddsutrustning ska en räddningsplan om någon faller och blir hängande, alltid finnas. Det är omöjligt att rädda sig själv om man tappar medvetandet och blir hängande i en sele. Någon annan måste även vara medveten om att du jobbar på hög höjd och kunna hjälpa dig och upptäcka att du behöver hjälp om det krävs.afa - Godkänd utbildare inom arbetsmiljö