SAM / BAM - Webbkurs

Detta är en webbbaserad kurs för dig som har arbetsmiljöuppgifter och är delaktig i arbetsmiljöarbete i eran verksamhet. Kursen gör dig redo att arbeta och ta ansvar för arbetsmiljöarbetet. Du får lära dig allmänt om arbetsmiljöarbete, SAM och BAM. Du kommer även att få verktyg, idéer och förslag för att ni skall kunna förbättra eran arbetsmiljö och möta de krav som finns.

2990kr ex moms


BAM Online (2 dagar) - Lärarledd Webbkurs

Detta är en tvådagars lärarledd online-kurs i Bättre arbetsmiljö. Vänder sig till alla som har behov av grundläggande arbetsmiljökunskaper och vill ha en lärarledd kurs. Kursintyg efter avklarad utbildning. Se aktuella bokningsdatum vid beställning.

6500 kr ex moms


OFFERT

Är ni flera på företaget som skall gå utbildningen? Behöver ni kontinuerligt utbildningar för era medarbetare? Kontakta oss för samarbete och paketlösningar så tittar vi på ett bra erbjudande för er!

SAM & BAM – Arbetsmiljöarbete – Kursinformation

SAM & BAM – Arbetsmiljöarbete är kursen för dig som vill få en förståelse för vad arbetsmiljö är och förstå hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas för att möta lagkrav och regler. Kursen gör dig redo för att börja arbeta med arbetsmiljöuppgifter oavsett om du är arbetsgivare, skyddsombud eller arbetstagare. För dig som chef eller arbetsledare med arbetsmiljöuppgifter är det en nödvändig utbildning som sedan skall byggas på med ytterligare branschspecifik utbildning, till exempel våran BAS P/U-utbildning för dig som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U). Direkt efter avklarad kurs och tentamen har du möjlighet att hämta ut dit personliga utbildningsintyg. Vi är behöriga att registrera din kompetens i ID06-kompetensdatabas.


ID06


afa - Godkänd utbildare inom arbetsmiljö

SAM / BAM utbildning online – Självstudie

Kursen är helt online och du får kursinnehållet i en pedagogisk blandning av text, bilder, instruktioner och övningar. Du kan gå kursen när och var du vill, på datorn eller på mobilen.

Kurslängd: Kursen tar cirka 8-16 timmar att genomföra.
Saknar du tidigare kunskap och har ringa erfarenhet av arbetsmiljöarbete rekommenderar vi att planera ungefär 16h för kursen. Har du kunskap och erfarenhet sen tidigare kan det gå snabbare.
Du har tillgång till kursen och kursmaterialet under 1 år. Kursmaterialet är bra att kunna gå tillbaka till när du behöver.

Hur går det till?

 • När du beställer kursen får du en faktura samt ett mail med inloggningsuppgifter till kursportalen.
 • Du går kursen (eller skriver tentamen) när och var du vill (inom 1 år) på datorn eller i telefonen.
 • Under hela kursen har du tillgång till våra erfarna ämnesexperter om du har frågor eller funderingar kring de ämnen vi tar upp i kursen.
 • Kursen varvar innehåll med övningar och instuderingsfrågor. Webbtentamen är endast själva frågorna. Svaren på frågorna går även att finna på arbetsmiljöverkets hemsida.
 • I slutet på kursen finns ett kunskapsprov – en webbtentamen. Efter godkänt prov kan du ladda ner ditt intyg att du genomfört SAM/BAM-utbildningen.
 • Vill du uppdatera ditt ID06-kort med registrering i kompetensdatabasen, se information och instruktioner för ID06 här och meddela oss via info@basutbildarna.se


SAM / BAM utbildning online – Lärarledd kurs

Kursen genomförs online på distans med videolänk av en kompetent lärare. Utbildningen genomförs som en två-dagars kurs. Du kommer att få en grundlig genomgång av arbetsmiljö och många verktyg med dig för att rusta dig för att förbättra eran arbetsmiljö och uppfylla kraven som arbetsmiljölagen ställer. Efter genomförd utbildning får du ett personligt intyg.

Hur går det till?

 • När du beställer en lärarleddkurs väljer du kursdatum du vill gå kursen
 • Ni får vidare information om inloggning när beställningen är behandlad
 • Kursen genomförs online med videolänk där en lärare genomför undervisningen pedagogiskt.
 • Efter genomförd utbildning får du ett personligt intyg.


Exempel på lämpliga deltagare för SAM / BAM kurserna

 • Chef eller arbetsledare.
 • Kursen lämpar sig både för dig med och utan arbetsgivaransvar.
 • Skyddsombud
 • Person som arbetar med arbetsmiljöuppgifter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.


Vad betyder SAM / BAM andra vanliga frågor

SAM är en förkortning av systematiskt arbetsmiljöarbete och BAM står för bättre arbetsmiljö.


Vad är SAM?

SAM står för systematiskt arbetsmiljöarbete och finns reglerat och beskrivet i arbetsmiljöverkets föreskrifter. SAM reglerar ansvaret för arbetsgivaren och arbetet med att motverka och förebygga olycksfall med målet att ha en tillfredställande arbetsmiljö på arbetsplatsen. SAM är en metod som är uppbyggd av olika processfaser. Arbetsmiljöverket definierar begreppet enligt följande:

”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” – AFS 2001:1 §2

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet och alla medarbetare skall vara delaktiga och medverka i arbetet, även de som inte är skyddsombud eller chefer. Grunden är ofta en arbetsmiljöpolicy som kompletteras med arbetsrutiner, arbetsbeskrivningar och riskanalyser på arbetet och verksamheten. Detta för att motverka arbetsplatsolyckor och ohälsa men även ge en bra arbetsmiljö.


SAM-hjulet
Många refererar ofta till SAM-hjulet som är till för att beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetets olika faser och helhetstänk. Du kommer kunna tillämpa SAM-hjulets faser i erat arbetsmiljöarbete efter avklarad kurs.


Vad är BAM?

BAM står för bättre arbetsmiljö och är ett koncept eller samsyn angående arbetsmiljö som tagits fram av aktiva aktörer och företrädare inom arbetsmiljöarbetet. Detta innefattar kunskap lagar, regler och en förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och anställda bör samverka i arbetsmiljöarbete för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Är SAM / BAM-utbildning ett krav?

Det är inget lagkrav på vilken utbildning man ska ha som medarbetare men däremot står det i arbetsmiljölagen bland annat att:

”Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet.” – arbetsmiljölagen, kap 6, 1§

“Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.” – arbetsmiljölagen, kap 3, 4§

För att nå det som föreskrivs av arbetsmiljölagen behöver personalen utbildas och företagets arbetsmiljöarbete struktureras och tydliggöras med bland annat arbetsmiljöpolicy, rutiner och arbetsbeskrivningar etc. Det finns viss samsyn och normer som har arbetats fram av ledande aktörer och företrädare för arbetsmiljöarbetet som tillämpas generellt över alla branscher. Denna kurs gör dig redo att arbeta med arbetsmiljöarbete och ta dig an arbetsmiljöuppgifterna enligt de krav och regler som finns av arbetsmiljölagen och andra föreskrifter.

Hur ofta ska man gå SAM / BAM-utbildning?

Det finns inget lagkrav på när man behöver gå eller förnya en utbildning. Vi rekommenderar att man håller sig kontinuerligt uppdaterad inom sin branschspecifika verksamhet. Vi rekommenderar även att man förnyar sin arbetsmiljöutbildning var femte år och ständigt introducerar nya medarbetare med arbetsmiljöuppgifter med vår utbildning.